PÁLYÁZATI ÉRTESÍTÉS

 AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEK "NAŠA RADOST" ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBE VALÓ BEÍRATÁSÁRÓL A 2018/2019. ÉVBEN

Értesítjük az érdekelt szülőket, valamint más törvényes képviselőket, hogy a szabadkai „Naša Radost“ Iskoláskor Előtti Intézmény a gyermekek beíratásához szükséges kérelmeket (bölcsőde, napközi és félnapos tartózkodás) a 2018/2019. iskolaévre,2018.április16.-27. között, az Igazgatóság épületében, Antona Aškerca u. 3 sz. alatt,9 –  15 óráig fogadja.

Az íratkozás a 2012.márciusától és a 2013. jánuárban és februárban született gyermekek részérekötelező.

A beíratkozásijelentkezéshezszükségesdokumentumok:

  1. A GYERMEK RÉSZÉRŐL:születésianyakönyvikivonat(lehetfénymásolat is);
  2. A MUNKAVISZONYBAN LÉVŐ SZÜLŐK, VAGY MÁS JOGI KÉPVISELŐK RÉSZÉRŐL:

a)aszülőkmunkaviszonyárólszólóigazolás(csakazongyermekekesetébenakik

bölcsődébevagynapközibeíratkoznak– keresetiadatoknélkül);

b)az általános szociális biztosításról szóló igazolás (MA nyomtatvány).

     3. A MUNKANÉLKÜLI SZÜLŐK VAGY MÁS JOGI  KÉPVISELŐKRÉSZÉRŐL: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (Nacionalna služba za zapošljavanje) által kiadott, munkanélküliséget igazoló bizonylat.

    4. EGYETEMISTÁK RÉSZÉRŐL: az aktiv hallgatói státuszról szóló igazolás.

    5. NYUGDÍJASOK RÉSZÉRŐL: a Köztársasági Nyúgdíjbiztosítási Alap (PIO) által kiadott határozat (lehet fénymásolat),vagy az utolsó nyugdíjszelvény.

   6. EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK VAGY MÁS JOGI KÉPVISELŐK RÉSZÉRŐL:

  a) válásrólszólódöntésvagyhalottianyakönyvikivonat - abbanazesetben ha azegyikszülővagyjogiképviselőelhunyt (lehetfénymásolat is);

 b)azilletékesszerváltalkiadottszülőifelügyeletrőlszólóhatározat(lehetfénymásolat is).

 7.  FÖLDMŰVESEK RÉSZÉRŐL:a mezőgazdaságitulajdonbejegyzésérőlszólóigazolá

 8. KÉRVÉNY(a kitöltöttkérvényt 2 (kettő) példánybankellátadni a teljesdukomentációátadásakor).

Azeziskolaévbenelőszöríratkozógyermekekesetében a szülők, vagymástörvényesképviselők a kérvényeketletölthetikazintézményhonlapjáról (www.nasaradost.edu.rs), vagyátvehetikazAntonaAškerca u., 3. sz. alatt. A márintézményünkbejárógyermekekesetében a szülők, vagymástörvényesképviselők a kérvényeketletölthetikazintézményhonlapjáról (www.nasaradost.edu.rs), illetveátvehetikazóvodábanazóvodapedagógusoktól.

Azeziskolaévbenelőszöríratkozógyermekekesetében a szülők, vagymástörvényesképviselők  a dokumentációtazAntonaAškerca u., 3. sz. alattadhatjákát. A márintézményünkbejárógyermekekesetében a szülők, vagymástörvényesképviselők  ateljesdokumentációtazóvodában, azóvodapedagógusoknakadhatjákát.

MEGJEGYZÉS:

A gyermekóvodábaindulásánaknapján, a szülővagymástörvényesképviselőkötelesátadni: a választottorvosilletvegyermekorvosáltalkiadottorvosiigazolást,hogy a gyermekegészségesésrendszeresenmegkapta a védőoltásokat; illetveigazolástarról, hogy a

  • gyermekszámára a védőoltásjelenlegellenjavasoltésezértnemkapta meg, illetve a Szakmaicsoportáltalkiadottigazolást, hogya gyermekegészségiállapotamiatt a védőoltásfelvevésetartósanellenjavasolt; a gyermek, megfelelőenkitöltöttÓvodaiegészségügyilapját (“Zdravstveni list deteta u dečjemvrtiću”). Amennyiben a szülő, vagymásjogiképviselőnemadjaát a fenntemlítettigazolást,   a Lakosságvédelme a fertőzőbetegségekellenitörvény, 32. cikk, 4. bekezdésértelmében (“Sl. GlasnikRs” br.15/2016), a gyermeketnemvehetjükfelintézményünkbe.
  • Amennyibenazintézményünkbeíratkozógyermek acsaládharmadikvagynegyedikgyermeke,szükségesmellékelni a családösszesgyermekénekanyakönyvikivonatátésazanyaszemélyiigazolványnakfény
  • másolatát, igazolást a beíratkozógyermekállandólakcímérőlvagy a családipótlékrólszólóvégzést.
  • Amennyiben a gyermekfejlődésirenelleneséggelél,szükségesmellékelni a Bizottságerrőlszóló szаkvéleményét.
  • Amennyiben a gyermeknevelőszülőknélél,kérjükmellékelni a SzociálisKözpontáltalkiadottvégzést a nevelőszülőnélvalóеlhelyezésrőlés a családipótlékravalójogosultságrólszólóvégzésfénymásolatát.
  • Amennyiben a beíratkozógyermekiskolaihalasztástkapott, szükségesmellékelni a Bizottságerrőlszóló szаkvéleményét.

HIÁNYOS DOKUMENTÁCIÓT NEM VESZÜNK ÁT .

„Naša radost“ Iskoláskor Előtti Intézmény

Sazbadka ügyvezető igazgató

    Nebojša Markez, spec.szak.óvodaped.

  ÁZ "ÍRATKOZÁSI KÉRELMET " LETÖLTHETIK ITT